Društva u vlasništvu

Društva u 100-postotnom vlasništvu HŽ Carga d.o.o. (tvrtke kćeri)

   

Održavanje vagona d.o.o.
Sjedište: Strojarska 17, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 6158-954
Telefaks: +385 1 3783-037
Web: www.ovnet.hr
E-mail: ov.uprava@ovnet.hr
 


Društva u djelomičnom vlasništvu HŽ Carga


Robno-transportni centar
Brod d.o.o.,
Slavonski Brod
51%-tni vlasnički udio HŽ Carga

CROKOMBI d.o.o. 47,09%-tni vlasnički udio HŽ Carga

Cargo centar Zagreb 20%-tni vlasnički udio HŽ Carga