Serije vagona
1. Zatvoreni vagoni

   
U zatvorenim vagonima prevozi se komadna roba, paletizirane stvari, žive životinje, prehrambeni proizvodi i druge stvari koje moraju biti zaštićene od atmosferskih utjecaja. Zatvoreni vagoni serije G imaju najmanje osam otvora za prozračivanje i korisnu duljinu 9-12 m, nosivost 25-0 t (dvoosovinski vagon), tj. korisnu duljinu 15-18 m, nosivost 50-60 t (četveroosovinski vagon). Pri prijevozu određenih roba moguće je ugraditi rinfuzne daske na vrata.
 
vagon serije gas-z Vagon serije Gas-z 
Vagon serije Gas-z višenamjenski je četveroosovinski vagon namijenjen prijevozu pošiljaka u pakiranu ili rasutu stanju koje je potrebno zaštiti od atmosferskih utjecaja. Za pošiljke u rasutu stanju na vrata u vagonu mogu se ugraditi rinfuzne daske. Preko osam gornjih otvora pošiljke je moguće prozračivati.

vagon serije Gbs Vagon serije Gbs-z  
dvoosovinski je vagon iste namjene kao i vagon serije Gas-z.
   
   

2. Specijalni zatvoreni vagoni (vagoni serije H)

 
Osnovna značajka specijalnih zatvorenih vagona serije H je različitost konstrukcijskih izvedba koje omogućuju brže i jednostavnije rukovanje robama različitih vrsta.
 
vagon serije Habbins  Vagon serije Habbins-z   i  vagon serije Habbinss-z 
četveroosovinski je vagon s pokretnim aluminijskim vratima (po dvoja sa svake strane) za olakšanu manipulaciju teretom. Vagon služi za prijevoz komadne i paletizirane robe koju treba zaštiti od atmosferskih utjecaja. Konstruiran je tako da može prevoziti 63 EURO palete (800x1200 cm2) ili 42 industrijske palete (1000x1200 cm2).

vagone srije Hbills Vagon serije Hbills-z vagon serije Hbis-z 
dvoosovinski je vagon iste namjene kao i vagon serije G. Primjenu utovarno-istovarne mehanizacije ti vagoni omogućuju u većoj mjeri nego vagoni serije G jer imaju bočna pomična vrata koja se mogu otvoriti do polovice vagona. Razlika u navedenim vagonima je ta što vagoni serije Hbills-z posjeduju pet pregrada koje se lako mogu premještati i učvršćivati u željenom položaju i koje isključivo služe za razdvajanje pošiljaka koje su prije toga osigurane od samopomicanja. Pregrade se mogu premještati po želji korisnika prijevoza. Ti vagoni izrađeni su od aluminijskih profila i limova i imaju dvodijelne klizne stranice ugrađene sa svake strane vagona tako da se vrata mogu slobodno pokretati po vodilici vagona. Konstrukcijom i izborom materijala postignuto je to da pokretnim stranicama i polugama može rukovati jedna osoba. U vagonima serije H moguće je prozračivati pošiljke. Pošiljke moraju biti osigurane od pomicanja kako ne bi nalijegale na vrata, a upute o rukovanju vratima napisane su na vagonu.

vagon serije Hrrs Vagon serije Hrrs-z  
četveroosovinski je vagon dobiven spajanjem dvaju vagona serije Gbs-z. Vagoni su spojeni pomoću kvačila i posjeduju dva utovarna prostora dimenzija kao i u vagonu serije Gbs-z. Vagon je izrađen od aluminijskih profila i limova i ima dvodijelne klizne stranice ugrađene sa svake strane vagona tako da se vrata mogu slobodno pokretati po vodilici vagona. Konstrukcijom i izborom materijala postignuto je to da pokretnim stranicama i polugama može rukovati jedna osoba. U tarifnom smislu vagon serije Hrrs smatra se dvoosovinskim vagonom. Namjena mu je kao i vagonu serije G, ali zbog velikoga obujma vrlo je pogodan za prijevoz glomazne robe.
 
 

3. Vagoni s pokretnim krovom (vagoni serije T)

 
Osnovna značajka vagona s pokretnim krovom serije T jest mogućnost otvaranja cijele krovne površine radi jednostavnijega i lakšeg utovara.
 
 
vagon serije tadds-z Vagon serije Tadds-z   i Tads-z specijalni je četveroosovinski višenamjenski vagoni s pokretnim krovom (kod vagona serije Tadds-z unutrašnjost je plastificirana). To je  vagon za prijevoz neoštrobridnih, rasutih pošiljaka od 1 do 50 mm. Utovar se obavlja s gornje strane preko pokretnoga krova, a pošiljka je zaštićena od atmosferskih utjecaja. Istovar se obavlja gravitacijom pojedinačnim otvaranjem otvora na ispustima, a može se podešavati pomoću preklopnih vrata na otvorima. Istovar se mora obavljati obostrano u boksove, elevatore ili na posebne platoe. Upute za rukovanje napisane su na vagonu.

tadnss.bmp Vagon serije Tadnss-z četveroosovinski je teretni vagon za prijevoz rasutih materijala granulacije od 0 do 50 mm koji moraju biti zaštićeni od atmosferskih utjecaja (nitrati, granulirano vapno, kalcinirana soda, žitarice i sl.). Vagon je opremljen pokretnim krovom, a sa svake strane nalaze se po 4 otvora za istovar (lijevka). Otvaranje krova i otvora za istovar obavlja se mehanizmima smještenima na platformama.
   
   

4. Otvoreni vagoni (vagoni serije E)

   
Otvoreni vagoni namijenjeni su za prijevoz robe i materijala u rasutu stanju svih granulacija te materijala koji ne moraju biti zaštićeni od vanjskih utjecaja. Utovar kod tih vagona moguće je obaviti odozgo ili kroz bočna ili čeona vrata. Dvoosovinski vagoni imaju po jedna vrata sa svake strane, a četveroosovinski vagoni imaju po dvoja odnosno troja vrata sa svake strane. Teret se može zaštititi pokrivačima koji se vežu za ušice na vagonima ugrađene na bočnim i čelnim stranicama.
 
vagon serije eamos-z Vagon serije Eamos-z  
otvoreni je četveroosovinski vagon prijevoz rasutih tereta koje nije potrebno zaštititi od atmosferskih utjecaja. Vagon ima mogućnost istovara bočnim prekretanjem sanduka pri čemu se otvara bočna stranica koja omogućava udaljavanje istovara od kolosijeka. Prekretanje stranica obavlja se pomoću sustava na stlačeni zrak – vanjskim upravljanjem tlakom do 6 bara pokreću se po dva vertikalna cilindra koji podižu vagonski sanduk na jednu od istovarnih strana vagona.

eanos.bmp

Vagon serije Eanos-z 

otvoreni je četveroosovinski vagon s limenim podom namijenjen prijevozu tereta koji nije potrebno zaštititi od atmosferskih utjecaja, a u njemu je moguć i prijevoz robe koju treba zaštititi upotrebom pokrivača. Vagon ima visoke stranice koje omogućuju prijevoz rasutog tereta veće granulacije (ugljen, koks, željezna ruda), kao i komadnog tereta koji nije potrebno dodatno osiguravati od pomicanja pričvršćivanjem za pod. S obje bočne strane vagon ima po dvoja dvokrilna vrata za istovar robe.


eanoss.bmp

Vagon serije Eanoss-z 

otvoreni je četveroosovinski vagon s limenim podom namijenjen prijevozu tereta koji nije potrebno zaštititi od atmosferskih utjecaja, a u njemu je moguć i prijevoz robe koju treba zaštititi upotrebom pokrivača. Vagon ima visoke stranice koje omogućuju prijevoz rasutog tereta veće granulacije (ugljen, koks, željezna ruda), kao i komadnog tereta koji nije potrebno dodatno osiguravati od pomicanja pričvršćivanjem za pod. S obje bočne strane vagon ima po dvoja dvokrilna vrata za istovar robe.


eaos.bmp

Vagon serije Eaos-z 

četveroosovinski je otvoreni vagon s limenim podom, prvenstveno namijenjen prijevozu tereta koji nije potrebno zaštititi od atmosferskih utjecaja  (ugljen, koks, željezna ruda, pijesak i sl.). U slučaju da je teret potrebno dodatno zaštititi koriste se vagonski pokrivači koji se mogu vezati za prihvatne ušice na bočnim stranama vagona, koje mogu služiti i za dodatno osiguranje tereta vezanjem. S obje bočne strane vagon ima po troja dvokrilna vrata za istovar.


Tehnicki podaci o vagonu serije Eas-z

Vagon serije Eas-z 

otvoreni je četveroosovinski vagon. To je višenamjenski vagon namijenjen uglavnom za prijevoz roba koje ne treba zaštititi od atmosferskih utjecaja. Za robu koju treba zaštititi od atmosferskih utjecaja upotrebljavaju se pokrivači. Zbog visokih stranica pogodan je za utovar roba koje trebaju i prostor što ga stvaraju stranice. Prilikom utovara pozornost valja obratiti na to da se vrata mogu slobodno otvoriti.

   
   

5. Dvoosovinski plato-vagoni (vagoni serije K)

   

Tehnicki podaci o vagonu serije Kgs

Vagon serije Kgs  
vagon je obične izvedbe s preklopivim niskim stranicama i kratkim stupcima. To je dvoosovinski plato-vagon koji ima niske bočne i čeone stranice koje se mogu preklopiti. Uz to vagon posjeduje stupce te otvore za pričvršćenje kontejnera. Pod vagona izrađen je od lima i drva.
   
   

6. Četveroosovinski plato-vagoni (vagoni serije R)

   
Značajke četveroosovinskih plato-vagona su čeone niske preklopne stranice i bočni stupci. Kada se u te vagone tovare teži predmeti, osobito treba paziti na ispravan raspored tereta po cijeloj duljini. U takvim slučajevima potrebno se pridržavati oznaka na vagonima.
 
vagon serije Rils Vagon serije Rils-z 
četveroosovinski je plato-vagon opremljen pokretnim krovom napravljenim od cerade. Krov je jedinstvena cjelina s vagonskim stranicama izrađen od nosača cerade koji su na kotačićima vođeni po vodilici uzduž vagona. Roba je zaštićena od vlage, a od pomicanja osigurava se preko prstenova za vezanje ugrađenima u podu.

vagon serije Rgs Vagon serije Rgs-z  
četveroosovinski je plato-vagon namijenjen prijevozu kontejnera od 40 stopa.

vagon serije rs-z Vagon serije Rs-z  
četveroosovinski je plato-vagon s drvenim podom i niskim čeonim stranicama, ali bez otvora namijenjenih za pričvršćivanje kontejnera.
   
   

7. Specijalni plato-vagoni (vagoni serije L)

   
Specijalni dvoosovinski plato-vagoni namijenjeni su za prijevoz kontejnera. 

vagon serije Lgnss

Vagon serije Lgnss-z

dvoosovinski je teretni plato-vagon za prijevoz kontejnera i izmjenjivih kamionskih sanduka od 20 i 30 stopa te kontejnera od 40 stopa maksimalne širine 2.600 mm.


lgs2.bmp Vagon serije Lgs-z  
dvoosovinski je vagon za prijevoz kontejnera s oznakom kompatibilnosti C (Wagon Compatibility Code – WCC) sukladno objavi UIC 596-6, točka 3.3.2.
   
   

8. Specijalni plato-vagoni (vagoni serije S)

   
Zbog svoje konstrukcije i čvrstoće postolja, specijalni plato-vagoni s okretnim postoljima predviđeni su za prijevoz težih teretnih jedinica na duljinama nalijeganja kraćima nego što je to moguće s drugim vagonima. Neke izvedbe tih vagona podešene su za prijevoz srednjih pa-kontejnera i/ili za prijevoz koluta lima.

vagon serije Smpss Vagon serije Smmps-tz  
četveroosovinski je plato-vagon namijenjen za prijevoz teških teretnih jedinica (tenkovi…). Vagon ima malu duljinu, ali veliku nosivost. Ne posjeduje stranice.

vagon serije Saadkms Vagon serije Saadkms-z
je osamosovinski niskopodni vagon za prijevoz tegljača s poluprikolicom i kamiona s prikolicom visokih do 4,0 m.     

vagon serije Sgnss

Vagon serije Sgnss-z

je četveroosovinski plato-vagon namijenjen isključivo za prijevoz kontejnera, kao i izmjenjivih kamionskih sanduka čija ukupna duljina iznosi do 60 stopa.

   
   

9. Specijalni otvoreni vagoni (vagoni serije F)

   
 Značajka tih vagona je istovar tereta pomoću gravitacije.

vagon serije Faccs Vagon serije Faccs-z  
specijalni je otvoreni vagon namijenjen za prijevoz rasutih tereta. Tim vagonom mogu se prevoziti i oštrobridni materijali. Teret u vagone tovari se odozgo, a istovaruje obostrano kroz četiri otvora. Količinu istovarenoga materijala moguće je kontrolirati i prekinuti u bilo kojem trenutku.

vagon serije fals-z Vagon serije Fals-z  
specijalni je otvoreni vagon namijenjen za prijevoz rasutih roba. Materijali ne smiju biti oštrobridni. Utovar se obavlja odozgo, a istovar pomoću gravitacije. Sa strane vagona nalaze se po dvoja istovarna vrata koja se otvaraju pomoću zraka. Dinamiku istovara nije moguće regulirati, a istovar se obavlja sa strane vagona. Upute o rukovanju napisane su na vagonu.
   
   

10. Vagoni sa spremnikom (vagoni serije Z)

   
Vagoni sa spremnikom (vagoni-cisterne) služe za prijevoz tekućina, plinova i materijala koji kod viših temperatura prelaze u tekuće stanje (mazut, bitumen, parafin itd.) Pojedini vagoni opremljeni su grijačima radi lakšega istovara nekih roba. Da bi se izbjeglo nepotrebno pranje posude nakon svakog prijevoza, odnosno miješanje robe s ostacima prijašnjeg tereta, na vagonima je označeno za koju je vrstu robe koji vagon namijenjen (npr. voda, benzin, sirova nafta, jestivo ulje, melasa, kiselina itd.) Pri prijevozu onih vrsta roba koje se prevoze po Pravilniku RID na vagone valja postaviti natpisne ploče narančaste boje na kojima su naznačene vrsta utovarene robe, kao i vrsta opasnosti pri prijevozu.

vagon serije z Vagoni serija Z-vz, Ze-vz, Zkk-z  dvoosovinski su vagoni sa spremnikom. Vagoni su izvana označeni različitim bojama koje pokazuju za koju namjenu je pojedini vagon počevši od prijevoza prehrambenih proizvoda do prijevoza naftnih derivata. Vagoni serije Ze-vz posjeduju grijače koji omogućuju grijanje tekućine radi lakšeg istovara. Utovar se obavlja odozgo, a istovar preko ispusnih ventila.

vagon srije Zas Vagon serije Zas-z (785) je četveroosovinska vagonska cisterna namijenjena za prijevoz naftnih derivata, dok je vagon serije Zas-z (786) cisterna namijenjena za prijevoz prehrambenih tvari, jestivih ulja i melase.  
   
vagon serije Zas  Vagon serije Zaes-z je četveroosovinska vagonska cisterna opremljena grijačima za prijevoz tekućina, prvenstveno gustih tekućina koje je potrebno zagrijati da bi se olakšao njihov istovar.  
   
   

11. Drugi specijalni vagoni (vagoni serije U)

   
U toj skupini nalaze se vagoni za posebne namjene različitih konstrukcijskih izvedba koji ne pripadaju vagonima serija F, H, L, S ili Z.

vagon serije Uaai Vagon serije Uaai-z 
osmeroosovinski je vagon sa spuštenim podom namijenjen prijevozu pošiljaka velikih masa i dimenzija. Vagon ima ugrađenu hidrauličnu opremu koja omogućuje pomicanje pošiljke na obje strane do 250 mm. Na svakoj strani nalazi se po jedna kabina koja služi za prijevoz pratitelja vagona i alata. Kabine je moguće demontirati. Vagon nema sve uvjete za međunarodni prijevoz, ali po posebnom sporazumu vozi i na prugama stranih željezničkih uprava. Vagon može voziti na prugama širine 1.435 i 1.524 mm.
Upute o rukovanju vratima napisane su na vagonu.

vagon serije Uais Vagon serije Uais-z je četveroosovinski vagon sa spuštenim podom za prijevoz pošiljaka koje zbog velikih dimenzija nije moguće prevesti na standardnom plato-vagonu.

uacns.bmp

Vagon serije Uacns-z 

četveroosovinski je teretni vagon-cisterna za prijevoz rasutih materijala, materijala u prahu i sitnozrnatih materijala čija granulacija ne prelazi 3 mm (cement, vapno, kameno brašno, kaolin i sl.). Utovar vagona obavlja se slobodnim padom kroz otvor na gornjem dijelu spremnika, a istovar uz pomoć stlačenog zraka kroz 4 otvora na donjem dijelu spremnika (po 2 na svakoj bočnoj strani) vagona.


vagon serije uacs-z

Vagon serije Uacs-z  
specijalni je četveroosovinski vagon s posudom. Namijenjen je prijevozu praškastih materijala do 5,0 mm. Utovar se obavlja odozgo, a istovar pomoću stlačenog zraka. Posebna pozornost mora se obratiti na vlažnost materijala kako se materijal tijekom prijevoza ne bi stvrdnuo. Upute o rukovanju vratima napisane su na vagonu. Osobita pozornost mora se obratiti na istovar pomoću stlačenog zraka te na ispuštanje eventualno stvorenoga kondenzata.

vagon serije uckk-z

Vagon serije Uckk-z  
specijalni je dvoosovinski vagon sa spremnikom. Namjena i rukovanje mu je kao i kod vagona serije Uacs-z. Upute o rukovanju vratima napisane su na vagonu. Osobita pozornost mora se obratiti na ispuštanje eventualno stvorenoga kondenzata.
   


 

OSTALI DOKUMENTI S TEHNIČKIM PODACIMA

 
Vlasničke oznake  
   
Brojčana i slovna oznaka vagona  
   
Profil  
   
Gabarit - crtež  
   
Kodovi režima razmjene za teretne vagone
   
Važniji natpisi i oznake na vagonu
   
Slovne serije i podvrste teretnih vagona i vagonskih jedinica