Opširnije

Obavijest o pripajanju Agita d.o.o. osnivaču HŽ Cargu d.o.o.

Obavještavamo Vas da su skupštine društava HŽ Cargo d.o.o., koju čini ministar Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za osnivača Republiku Hrvatsku i skupština društva Agit d.o.o. koju čini Uprava društva HŽ Carga d.o.o. kao osnivača,  donijele Odluku o pripajanju društva Agit d.o.o. osnivaču i 100%-tnom vlasniku HŽ Cargu d.o.o.

Dana 3. rujna 2018. godine, upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, izvršeno je pripajanje društva Agit d.o.o. osnivaču HŽ Cargu d.o.o.
 
Upisom u sudski registar HŽ Cargo d.o.o. postaje univerzalni pravni sljednik pripojenog društva te, slijedom zakonskih odredbi,  preuzima na sebe  sva prava i obveze  društva Agit d.o.o. prema prethodno sklopljenim ugovorima. Stoga, nema potrebe za posebnim izmjenama postoječ‡ih ugovora
 
HŽ Cargo d.o.o. č‡e predmetnim pripajanjem nastaviti obavljati djelatnosti koje je do tada obavljao Agit d.o.o. Uvjeti korištenja usluga prijevoza i ostalih aktivnosti ugovorenih s društvom Agit d.o.o. do trenutka pripajanja, ostat č‡e neizmijenjeni, ali naslovljeni na pravnog sljednika HŽ Cargo d.o.o.

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.