Društvena odgovornost

Tehnologija željezničkoga prometa omogućava postizanje velikih brzina uz visok stupanj sigurnosti i uz manju razinu buke nego u cestovnom prijevozu. Tako vlak brzine 120 km/h proizvodi buku razine 60 db, a teški teretni kamion proizvodi 103 db.

Dvokolosiječnom prugom u jedan sat moguće je prevesti istu koliÄinu tereta kao autocestom od 16 trakova širokom 122 metra, a utrošak pogonske energije po jedinici rada u šeljezničkom teretnom prijevozu 8,7 puta manji je nego u sklopu cestovnoga prometa. Ekonomska isplativost, rasterećenje cestovnih prometnica, smanjenje prometnih nezgoda, štednja energenata, racionalno iskorištavanje prostora, smanjivanje onečšćivanje okoliša i razine buke bitne su prednosti prijevoza šeljeznicom u usporedbi s drugim oblicima prijevoza.

HŽCargo d.o.o. nacionalni je operater šeljezničkoga teretnog prijevoza čije se poslovanje, između ostaloga, temelji na komparativnim prednostima kojima ostvaruje visoku razinu društvene odgovornosti. Budući da suvremeno društvo ekološke učinke poslovanja postavlja visoko na ljestvicu prioriteta, HŽ Cargo svoje poslovanje razvija u tom smjeru i nastoji se nametnuti kao pragmatičan odabir ekološki osviještenog građanina današnjice.

Stalnim analiziranjem i usporeÄ‘ivanjem sigurnosti šeljezničkog prometa u odnosu na cestovnu konkurenciju, HŽ Cargo šeli podići razinu javne svijesti da se korištenjem usluga šeljezničkoga teretnog prijevoza moše doprinijeti smanjenju broja prometnih nesreća. Prepoznavanje potreba korisnika usluga i ostalih zainteresiranih strana imperativ je HŽ Carga jer zadovoljstvo korisnika predstavlja najuspješniju promidšbu  i jamči opstanak na dinamičnom, liberalnom i sve zahtjevnijem tršištu. Uspostavom sustava upravljanja kvalitetom definiraju se poslovni procesi i mjeri njihova učinkovitost te ih se stalno unapređuje radi usklađivanja poslovanja s promjenjivim zahtjevima tršišta i društva u cjelini.

Strategija koja omogućava postizanje zadanih ciljeva kvalitete temelji se na:

  • suradnji s inozemnim partnerima u cilju ostvarenja dominantne tršišne pozicije u regiji i prilagodbe europskom tršištu
  • jačanju uloge marketinga kao osnovne poslovne funkcije u prepoznavanju potreba tršišta i prenošenju tih zahtjeva na sve procese u tvrtki, osobito one vezane uz prodaju i realizaciju usluge
  • transparentnoj komunikaciji unutar tvrtke, kao i s postojećim i potencijalnim poslovnim partnerima
  • stalnom obrazovanju zaposlenika u cilju povećanja njihovih kompetencija, ovladavanja novim tehnikama i uvođenja novih tehnologija. Stalno ulaganje u struÄnost ljudskih potencijala najsigurniji je jamac za zauzimanje respektabilne pozicije u liberaliziranom poslovnom okrušju.
  • uvođenju novih tehnologija u cilju povećanja efektivnosti poslovnih procesa
  • jačanju partnerskih odnosa s korisnicima i dobavljačima na obostranu korist, osobito suradnji s najvećim privrednim subjektima u zemlji
  • podizanju razine svijesti zaposlenika o tome da sadašnjost i budućnost tvrtke ovise o zalaganju svakoga od njih
  • transparentnoj dodjeli ovlasti i odgovornosti za poslovne procese te sustavu ocjenjivanja i stimulacija za zaposlenike sukladno rezultatima njihova rada
  • suradnji s visokoškolskim ustanovama, poslovnim subjektima i udrugama građana
  • medijskom eksponiranju komparativnih prednosti šeljezničkoga teretnog prijevoza u cilju stvaranja ozračja u kojem će šeljeznica postati „prijatelj prirode i društva“.