Prijevoz izvanrednih pošiljaka

Izvanredna pošiljka je pošiljka koja na određenoj željezničkoj pruzi na kojoj se prevozi ili koristi, prekoračuje teretni profil i/ili dopuštenu masu po osovini i/ili dopuštenu masu po metru dužnom i/ili svojim konstrukcijskim, tehničkim ili drugim svojstvima ne udovoljava propisanim uvjetima, kao i pošiljka koja iz nekoga drugog razloga zahtijeva posebne prometno-tehničke uvjete prijevoza.

Izvanrednom pošiljkom smatra se:

a) teret koji prekoračuje teretni profil na prijevoznom putu odnosno na dijelu prijevoznoga puta

b) teret koji nije osiguran prema smjernicama koje propisuje Međunarodna željeznička unija (UIC) i tereti kod kojeg ne postoji
jednako vrijedan drugi način osiguravanja

c) kruta teretna jedinica tovarena na više od jednog vagona s okretnim postoljima odnosno okretnim kliznim postoljima

d) savitljiva teretna jedinica tovarena na više od dva vagona bez okretnih postolja

e) pošiljka koja na cijelome prijevoznom putu, na jednome dijelu prijevoznoga puta ili na više dijelova prijevoznoga puta, prekoračuje
dopuštenu masu vozila po osovini i/ili po metru dužnom za više od 2 % vlastite mase (tare) vozila

f) vozilo koje je natovareno preko dozvoljene granice tovarenja

g) vozilo koje se na dijelu prijevoznog puta prevozi trajektom, a ne može sigurno prelaziti najveći okomiti nagibni kut prijelaznice na
trajektu

h) tovareno ili prazno vozilo koje nema oznaku da je njegov prijevoz dopušten ili ograničeno dopušten

i) tovaren vagon s više od tri osovine po okretnom postolju

j) teretna jedinica koja se na prijevoznom putu prevozi na različitim širinama kolosijeka i bez pretovara se ne može prevesti do
odredišnoga kolodvora, a masa joj je veća od 25 t ili je utovarena na vagone sa spuštenim podom

k) prazan i natovaren vagon kojem je istekao rok redovitog održavanja upisan u raster održavanja vozila i

l) pošiljka koja mora biti prevezena prema posebnim prometno-tehničkim uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje prometom.

 

Kontakt
 

Za prijevoz izvanredne pošiljke u unutarnjemu i međunarodnom prijevozu potrebno je prije toga ishoditi pismeno odobrenje. Da bi ishodio pismeno odobrenje, pošiljatelj treba podnijeti pismeni zahtjev izravno ili u otpremnom kolodvoru na adresu:
 

HŽ CARGO
Tehnologija
Služba za prijevoznu tehnologiju i gospodarenje vagonima
Heinzelova 51
10 000 Zagreb


Milovan Mušlek
e-mail: milovan.muslek@hzcargo.hr

 


Pošiljatelj u zahtjevu mora navesti ili priložiti :


A) Zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke koja prekoračuje teretni profil

a) svoj naziv i adresu
b) datum kada pošiljku namjerava tovariti
c) otpremni i odredišni kolodvor, prijevozni put, a kod izvoznih pošiljaka i odredišnu zemlju, pogranične kolodvore te carinske kolodvore u kojima je izvanrednu pošiljku moguće ocariniti 
d) nazive željezničkih prijevoznika u međunarodnom prijevozu
e) utovarno i istovarno mjesto s naznakom industrijskoga ili manipulativnog kolosijeka, uz posebnu naznaku toga hoće li kod utovara ili istovara kontaktna mreža stvarati smetnje
f) podatke o vrsti tereta s njegovom vodoravnom i okomitom projekcijom, na kojima su naznačene mjere koje čine njegove dimenzije u uzdužnome presjeku te u svim potrebnim poprečnim presjecima. Nacrti moraju biti u mjerilu 1:20 ili 1:25.
g) masu tereta (t)
h) težište tereta ili pak težište svakog dijela tereta ako se teretna jedinica sastoji od više dijelova, kao i točke oslonca pošiljke
i) izjavu o tome hoće li pošiljku pratiti pratitelj

B) Zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke vozila na vlastitim kotačima

Osim podataka navedenih u točki A) pod podtočkama a), b), c), d) i i) u zahtjevu je potrebno navesti i sljedeće podatke:

a) vrstu vozila i njegovu seriju
b) masu vozila (t)
c) duljinu vozila preko odbojnika (mm)
d) masu po duljinskom metru (t/m)
e) broj osovina i masu po osovini (t/os)
f) razmak između krajnjih osovina ili pak razmak između svornjaka okretnih postolja (mm)
g) razmak između osovina unutar okretnoga postolja (mm)
h) karakteristike koje ne odgovaraju uvjetima tehničkoga jedinstva i tehničkim propisima za vagone iz Pravilnika RIV
i) najveću brzinu dopuštenu kod vožnje u pravac i kod vožnje u skretanje, i to kao vučeno vozilo i kod prevoženja na vlastiti pogon (km/h)
j) dimenzije vozila, po potrebi s crtežom na kojemu su prikazani njegov uzdužni i poprečni presjek s potrebnim mjerama (mm)
k) najmanji polumjer zavoja kroz koji vozilo može proći
l) podatke o kočnicama
Pošiljatelj je obvezan HŽ-u proslijediti i druge podatke ili dokumente koji se odnose na vozila ako to zahtijevaju željeznice na prijevoznom putu pošiljke.


C) Zahtjev za prijevoz drugih izvanrednih pošiljaka

U zahtjevu je potrebno navesti sve podatke navedene u točki A), no nije potrebno priložiti nacrt iz točke A) podtočke f).